Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 685db

271.
Idő: 2011.01.10 19:21:16
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd úr!
Jó pár éve örököltem Anyám halála után 50% tulajdonrészt a másik fele Apám tulajdonában maradt és az én részem haszonélvezete. Ebb?l a házból fiam elköltözött régen. 5 év óta Apám ápolásra szorult amit én láttam el, otthon maradtam vele és közben a házat el kezdtem felújítani. Apám 2010 december 11-én meghalt, kiderült, hogy a tulajdona fele részét már jó pár éve a fiamnak adta. Jelenleg nem tudom, hogy átíratta vagy most hagyaték útján kerül majd a tulajdonába.
Én az összes pénzem a házba fektettem, ezáltal a ház értéke jóval megnövekedett. Az is bosszant, hogy a fiam 2 éve nem is látogatott minket, tehát az Apám teljes ellátásával magam birkóztam meg.
Még hagyatéki tárgyalás el?tt állok. Mit tehetek, mit kell elfogadnom illetve mit kifogásolhatók?
Egyáltalán tehetek valamit? Mert ez így nagyon igazságtalan lenne ha ki kell fizetnem, akár ha el kell adnom, de befogadni sem akarom. Úgy érzem visszaéltek a bizalmammal és kijátszottak.

Válaszát el?re is köszönöm, Katalin
Válasz: Kedves Kérdez?,

el?ször tisztázni kell, hogy milyen jogcímén került - kerül - az ingatln a fia tulajodnába: ajándék vagy végrendeleti öröklés. Mindkét esetben kétféle igénye van: tulajodnostársi jogviszonyból ered? elszámolási igény, és kötelesrészi igény.

Másodszor azt kell tisztázni, hogy mennyit fektetett be a házba, milyen munkákat végzett ott. Ennek a fele - lévén, hogy Ön tulajdonos 1/2 részben, nem követelhet?, akkor sem, ha tulajdona haszonélvezeti joggal terhelt volt. A másik fele viszont a tulajodnostárs tulajdoni hányadát növelte, tehát a tulajdonostárst?l követelhet?.

Ha önnek az édesapja volt a tulajodnostársa )azaz ha a gyerke most szezi meg örökléssel az ingatlnt egy részét), akkor hagyatéki hitelez?ként tarthat igényt a felájítási költség megfelel? hényadára, és kötelesrész iránti igényt is el?terjeszthet a gyerekkel szemben. Ez utóbbi a törvényes örökrész fele. Tehát a hagyaték értékéb?l le kell vonni a felújítési értéket, ami önnek mint hitelez?nek jár, és a megmaradt tiszta érték felét - ha ön az egyetlen gyerek - kötelesrészként érvényesítheti.

Ha az ajéndékozásra korábban sor került, akkor a fiával, mint tulajdonostársával szemben kérheti a felújítás rá es? összegének kifizetését, ez az igény azonban nem targya a hagyatáki eljárásnak. Ezen felül pedig a fióval, mint megajándékozottal szemben kötelesrész iránti igényt is el?terjeszthet. A végeredmény hasonló lehet, de az igny érvnyesítésének jogcíme egy kicsit más.

rigényt tarthat rá. Ezt az igényt a hagytaéki eljárásban be kell jelnetni, összegszerásgre kiterjed?en is.

Ha segítségre van szüksége az ügy további folytatásához, kérem, keressen meg.

Tisztelettel:

dr. Szajbert Attila ügyvéd

272.
Idő: 2011.01.10 16:04:23
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Férjemmel 5 éve házasodtunk össze, gyermekünk nincsen. Férjemnek van két gyermeke el?z? házasságából. Három évvel ezel?tt kölcsönt vettünk fel egy banknál amib?l egy házat vásároltunk. A kölcsön mindkett?nk nevén fut illetve a ház is mindkett?nk nevére van íratva.

Kérdésem az lenne, hogyan oldható meg, hogy férjem halála esetén gyermekei ne örököljenek? Rám kell iratni a házat vagy van más lehet?ség is? Vagy mindenképpen örökölnek ?k is?

Köszönettel,
EB
Válasz: Kedves Kérdez?,

olyan megoldást, amely minden szempontból és véglegesen támadhattalan nem ismerek. Olyat azonban igen, amely a kés?bbi igény érvényesítését jelent?sen megnehezíti, vagy a körülményekt?l függ?en ki is zárhatja - erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a férje valóban szeretné, hogy a gyerekek ne örököljenek, és a gyerekek erre rá is szolgáltak, azaz törvény által elismert alapos oka van erre a férjének.

A legegyszer?bb megoldás, ha férje a végrendelet tesz az ön javára - ebben az esetben ön lesz az örökös, de a gyerekeknek kötelesrész iránti igényük lesz. Ez az igény a gyerekek kitagadásával szüntethet? meg, ha kitagadás oka valóban fennáll. Ilyen ok az, ha gyerek az örölésre érdemtelen, tartási kötelezettségét nem teljesíti a rászoruló örökhagyóval szemben, vagy súlyos jogsértést követ el az örökhagyaó ellen. Nem kitagadási ok az, ha egyszer?en csak nem tartják a kapcsolatot, nem látogatják egymást. Lényeges, hogy a kitagadás okának fennállását annak kell bizonyítani a perben, aki az ok meglétére hivatkozik, tehát az végrendeleti örökösnek. Ezt - végrendelet és kitagadás - tartanám a legjobb megoldásnak, ha tényleg van olyan ok, amely alapján a gyerekek kitagadhatók.

Fontos, hogy ha a megoldás itt az ingatlan tulajdonjogának átruházásával is jár - pl ajándékozás - akkor ehhez a banknak a hozzájárulásásra is szükség van. Eze felül ajándékozás esetn is érvényesíthet? a gyerekek részér?l a kötelesrészi igény.

Más, jogszer? megoldás kereséséhez több információra, és a helyzet alaposabb ismeretére lenne szükség - amelyre óradíjas tanácsadás keretében tudok lehet?ságet biztosítani.
Tisztelettel:

dr. Szajbert Attila ügyvéd

273.
Idő: 2011.01.10 12:36:43
Kérdés: Tisztelt Dr. Szajbert Attila!
A következ? kérdéssel fordulok önhöz: A párommal házasságot tervezünk hét évi együtt élés után.Mivel neki volt már némi megtakarítása,amib?l fedezni tudta jelenlegi lakásunk negyedét ,mindenképpen házassági szerz?dést szeretne.De mivel az ? nevén van a lakás,én ezt teljesen fölöslegesnek tartom,mivel szerintem a házasság után megszerzett vagyon esetleg válás után is az övé marad.Nagyon érdekelne a véleménye,hogy a mi esetünkbe mi lenne a megfelel? választás,h. a lakás az ? tulajdonában maradjon, de én sem maradjak vagyon nélkül. Válaszát el?re is köszönöm. Viktória
Válasz: Kedves Kérdez?,

házasság esetén az életközösség alatt szerzett vagyon alapesetben közös. Az életközösséghez azonban itt a házasság el?tti együttélést is hozzá kell számítani - azaz 7 éeven belül szerzett vagyon is közös vagyon lesz. Ha a szerzésben volt különvagyoni megtakarítás - amit írja a lakás 1/4 része - az megmarad különvagyonnak, a 3/4 rész azonban közös lesz: azaz ön 3/8 illetheti meg a leírás alapján. Ehhez képest az egész ingatlan a férje nevén van - tehát nincs összhang a jelenlegi állapot és a témaszhtaó igények között, ami kiválló alap lehet a kés?bbi vitákra.

A megoldást abban látom, hogy meg kell vizsgálni, hogy pontosan mi van azzal a 3/4 résszel: azt milyen forrásból vették (kölcsömb?l, amit közösen vagy közös vagyonból törlsztenek, ajéndék pénzb?l stb). Ez alapján tisztázni kell egymás között is, hogy - attól függetlenül, hogy kinek a nevén van most az ingatlan és milyen hányadban - ki milyen arányban támaszhat tulajdoni igényt az ingatlanra. Ha ett?l el akarnak térni - akkor erre megállapodással lehet?ság van: házassági vagyonjogi szerz?dés alkalmas lehet arra, hogy a helyzetet rendezze.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

274.
Idő: 2011.01.07 12:23:40
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd UR!

Van egy közös családi házunk a fiammal, mindkett?nk nevén 50-50 %.
Szeretnénk a jelenlegi férjem haszonélvezetét, mivel rengeteget dolgozott a házon rátenni, Hogyan lehetséges ez? Azonkivül még egy kérdés, ha a bankszámla a férjem nevén van, és esetleg történne vele valami, akkor a bent lev? egész pénz az el?z? házasságábol származo lányé lenne, annak ellnére, hogy az én pénzem is ezen a számlán van? Ha viszont a számla az én nevemen lenne, kivédhet? lenne-e ez a probléma?

Köszönettel: ÉVA

Válasz: Kedves Éva,

ha feltétlenül haszonélvezeti jogot kívánnak alaptani (és nem tulajodnjogot átruházni a gyerekre) a haszonélvezeti jg alapításához közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magénokiratba foglalt megállapodás szükséges, amely megállapodás alapján kérni kell a haszonélvezeti jog bejegyzését az ingatlan-nyilvéntartásba.

Felhívom a figyelmét, hogy a haszonélvezeti jog alapján a gyerek jogosult arra, hogy az ingatlant birtokolja, használja, hasznosítsa, azaz abszolut jogszer?en megkérheti önöket, hogy költözzenek ki onnan.

Ami a pénzt illeti: bárkinek a számláján is van a pénz - az házastársi közös vagyonnak min?sül, és a fele összeg kiadása kérhet? elszámolás keretében. Ha a pénz egy része különvagyon - pl. örökölte valaki - azt külön bizonyítani kell, és ekkor ez a különvagyon csak az egyik házastársat illeti. Vita esetén a házastársi igényt perben kell érvényesíteni.

Az egyik házastárs örökösei a gyerekek, de a túlél? házastárs haszonélvezeti (özvegyi) jogot örököl a pénzen is (azn a részén, ami a házassági vagyoközösség szabélyai szerint az elhunytat megillette). Ez az özvegyi jog egy gyerekrész megfizetése esetén megváltható: azaz mindeki pénzt kap.

MIvel a háaztársi vagyonközösséghez tartozó igények érvényesítése vita esetén id?ben elhúzódhat, ezért célszer? szerz?désben rögzíteni, hogy kit mennyi illet - és azt mindenkinek a saját számláján tartani.

Amennyiben az okiratok megszerkesztéséhez, és a földhvatali bejegyzéshez segítségre van szükségük, kérem, keressenek meg.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

275.
Idő: 2011.01.07 07:55:48
Kérdés: Tisztelt Dr.Szajbert Attila ügyvéd úr!
Arra kérdésemre szeretnék választ kapni, hogy ha édesanyám meghalt és tudom, hogy halála el?tt volt készpénze de azt állítja akivel együtt élt, hogy még életében elköltötte, igényt tarthatok e a rám es? részre, vagy mivel nem bankban tartotta a pénzt, így nem követelhetem.
Válaszát el?re is köszönöm
Vértes Eszter
Válasz: Kedves Kérdez?,

a pénzt természetesen követelheti - más kérdés, hogy igényét akkor tudja sikeresen érvényesíteni, ha bizonyítja, hogy a pénz az édesanyja halálának napján megvolt, az övé volt, mennyi volt - és, kinél van: ett?l a személyt?l kérheti ugyanis vissza.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd
«      (oldal: 55/137)      »